Publikácia Právo a zdravotníctvo, ktorá vyšla vo vydavateľstve Herba a ktorej autorom i zostavovateľom je prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH, má rozsah 689 rukopisných normostrán, s prehľadným členením na jednotlivé kapitoly, ktorých má šesť. V dnešnom dynamicky meniacom sa svete zohrávajú zdravotnícki pracovníci svoju nezastupiteľnú úlohu.

Musia premyslene, koordinovane, v zmysle prijatých záväzných odporúčaní Rady Európy, implementácie právnych postupov, platnej slovenskej legislatívy, poznať predmetnú problematiku nielen teoreticky, ale vedieť ju aj prakticky uplatňovať. Problematiku, ktorú autor nazval dvoma slovami Právo v zdravotníctve.

Poznanie predmetnej problematiky umožní lekárovi, zdravotnej sestre vyhnúť sa chybám, ktoré by mohli mať až trestnoprávnu dohru. Aby systém pacientom garantoval nielen rovnosť a dostupnosť, ale aj vysokú kvalitu zdravotníckych služieb, ktorá sa odvíja od fundamentálnych základov, ktorými sú prijaté dokumenty týkajúce sa základných ľudských a občianskych práv, etických kódexov a pod.

Všetky tieto významné legislatívne „determinanty“ sa autorovi podarilo koncízne, prehľadne a zmysluplne vydať do jednej publikácie, čím sa lekárom, zdravotníckym pracovníkom, farmaceutom, študentom, ako aj všetkým záujemcom o získanie týchto informácií umožní komplexný pohľad, bez zbytočného hľadania v iných informačných zdrojoch.

PhDr. Ivan Bielik, PhD., MPH