Publikácia Verejné zdravotníctvo včera, dnes a zajtra od autora doc. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH, mim. profesor zapĺňa prázdny priestor v tejto problematike. Doposiaľ existovali učebné texty, ktoré len parciálne pokrývali predmetnú problematiku, čo malo za následok, že študenti museli svoje informácie čerpať z viacerých zdrojov, často sa aj prekrývajúcich v témach. Chýbal ucelenejší pohľad na problematiku verejného zdravotníctva (VZ), koncízny a objektivizujúci postup a prepracovaný do jednotlivých, na seba organicky nadväzujúcich, kapitol.

Publikácia má 11 kapitol: 1. Úvod, 2. Cieľ učebnice, 3. Predpokladaný prínos učebnice, 4. Verejné zdravotníctvo, 5. VR – stručný historický vývoj, vrátane SR, 6. Právny systém na úseku verejného zdravotníctva, 7. Priority VZ vo vybraných krajinách EÚ, sveta a SR, 8. Vývoj politiky na úseku VZ, 9, VZ v SR, 10. Odporúčania pre MZ SR a 11. VZ zajtra. Súčasťou je aj zoznam použitých skratiek, tabuliek a grafov, príloha a literatúra.

Možno konštatovať, že cieľ učebnice, aby študenti získali prehľad v základných pojmoch VZ, vrátane vedných odborov environmentálneho zdravia, sa podarilo splniť. Publikácia dokumentuje postupné meniace sa postavenie, obsahovú náplň činnosti VZ, vrátane predchodcov.

Zachycuje históriu starostlivosti o ochranu, podporu a rozvoj zdravia v úradoch verejného zdravotníctva na Slovensku, jasne a nekomplikovane zvýrazňuje, formou porovnávania, samotné základné priority VZ vo vybraných krajinách EÚ, sveta a SR. Za nesmierne významný počin však považujem, že sa autorovi podarilo zostaviť historický prehľad základných právnych noriem VZ a popis vývoja právneho systému VZ v SR a EÚ.

Autor však nezostáva len pri tomto konštatovaní, ale z pozície svojej dlhoročnej pôsobnosti vo funkcii Hlavného hygienika SR, ale aj štátneho tajomníka MZ SR sa mu podarilo predložiť aj návrh opatrení pri zavádzaní modifikovaných programov zdravia verejnosti s cieľom, znížiť pôsobenie rizikových faktorov na zdravie a následne aj zlepšenie celkového zdravotného stavu obyvateľstva SR.

Za ďalší cenný prínos učebnice považujem aj to, že autor nielen popísal určité etapy vývoja činnosti inštitúcií ochrany, výchovy, podpory a rozvoja zdravia, ale veľmi zrozumiteľne a prehľadne k nim pričlenil aj obsahové náplne orgánov štátnej správy z pohľadu dejinných udalostí, chronologických spojení epoch a epizód majúcich objektívny základ vo vtedy platných historických dokumentoch. Práve cez túto kapitolu si študenti, pedagógovia, odborníci, ale aj laici, budú môcť vytvoriť plastickú predstavu o všetkých „prežitých“ skutočnostiach v ich pôvodnom stave a tak pochopiť nielen súčasnosť, ale najmä tvoriacu sa budúcnosť, na ktorej budú, po skončení školy, aj pracovať, resp. kontinuálne pokračovať. A práve kontinuita dáva učebnici nielen pedagogický, výchovný rozmer, ale aj rozmer vedecký, nútiaci sa zamyslieť nad úlohou VZ aj pre ďalšie naše generácie.

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.