Vážení čitatelia,

vo všetkých ľudských kultúrach zdravie vždy stálo na jednom z najpoprednejších miest v hierarchii jeho hodnôt.  Zdravie, po latinsky salús, nie je totiž abstraktný pojem, ale vzťahuje sa ku konkrétnemu zdravotnému stavu každého z nás. Zdravie umožňuje nielen zmysluplné naplnenie života, dosahovanie a udržiavanie vlastného „stavu“ spokojnosti, šťastia, slobody, ale najmä plnohodnotného uplatnenia nielen v spoločnosti, ale aj v rodine, či kruhu svojich priateľov.

Už v sedemdesiatych rokoch Theodore W. Schultz, nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiku, vyslovil názor, že kvalita populácie, a teda aj jej zdravie, je rozhodujúcim faktorom produktivity, vyzdvihol zásluhy investícií do zdravotníctva, ale aj do školstva. Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2001 publikovala správu, v ktorej sa konštatuje, že zdravie populácie je nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie udržateľnej produktivity a hospodárskeho rastu. Prezentovaná štúdia zdôrazňuje, že osobitne krajiny strednej a východnej Európy potrebujú vysoké investície do zdravotníctva, aby dosiahli udržateľný hospodársky rast. Pri akceptovaní uvedeného sa nám konštatovanie alebo zdôrazňovanie nevyhnutnosti zvýšenia finančných prostriedkov do rezortu, aj zo zdrojov štátneho rozpočtu, nebude zdať ako lacná, populistická požiadavka.

Rád by som však upozornil aj na druhú stranu mince. Veľa ľudí sa totiž o svoje zdravie nestará tak, ako by mali, ba niektorí (najmä fajčiari, konzumenti alkoholu, ale aj priveľkí jedlíci) sa akoby aktívne, vedome zapájajú do postupnej „devastácie“ svojho organizmu.  Ku zdraviu sa totiž nedá pristupovať ako k nejakému jednotlivému, izolovanému javu. Je výsledkom interakcie človeka s prostredím prírodným, civilizačným, ktorý prináša rozvoj priemyslu, ekonomiky a s tým súvisiaci životný štýl každého jednotlivca. A významnú úlohu v tejto interakcii zohráva práve životný štýl, ktorý sa aj preto radí k najdôležitejšiemu deteminantu zdravia. Sem radíme jeho hlavné dimenzie ako výživa, fyzická aktivita, vykonávaná profesia, osobná duševná pohoda, vzťahy s okolím, spôsob a kvalita zvládania záťaže a stresu, ale aj naopak, rozvoj zdraviu škodlivých závislostí, ktoré zásadne ovplyvňujú vývoj zdravotného stavu každého z nás.

Býva, žiaľ, častokrát až veľmi neskoro, keď si človek uvedomí, že ochorel najmä preto, lebo sa o svoje zdravie dostatočne nestaral, že ignoroval rady lekárov, ignoroval preventívne prehliadky, čiže, zanedbával primárnu prevenciu, čo sa dá zjednodušene povedať, že človeka robí všetko preto, aby zamedzil vzniku choroby. Samotná liečba, rehabilitácia, rekonvalescencia a zabránenie recidívam, kedy cieľom je obnovenie fyzických, psychických a sociálnych funkcií človeka, zlepšenie jeho zdravotného stavu a aspoň udržanie, pokiaľ to ide, úrovne kvality jeho života, sprevádza stratu osobných financií, času, radosti, spokojnosti a človek bojuje s bolesťou a utrpením. Aj preto slovenská medicína vynakladá v tomto smere nemalé prostriedky, kúpeľníctvo nevynímajúc. Ale fakt, že koľko sa každoročne vynaloží na zdravotníctvo, má vlastne v rukách každý z nás. Lebo platí jednoduchá rovnica, starostlivosť o vlastné zdravie rovná sa zabráneniu chorobám a to sa rovná finančnej úspore vynaloženej na uzdravenie. Preto držím palce všetkým, ktorí sa rozhodli urobiť niečo viac pre udržanie si svojho dobrého a pevného zdravia.

MUDr. Ivan Uhliarik
Minister zdravotníctva SR