3/2010

Kúpele 3/2010Časopis Kúpele 3/2010.

Články o kúpeľoch Piešťany, Dudince, Rajecké Teplice, Vyšné Ružbachy, Bardejovské kúpele množstvo zaujímavých článkov a rozhovorov o zdraví

Vážení čitatelia,

vo všetkých ľudských kultúrach zdravie vždy stálo na jednom z najpoprednejších miest v hierarchii jeho hodnôt.  Zdravie, po latinsky salús, nie je totiž abstraktný pojem, ale vzťahuje sa ku konkrétnemu zdravotnému stavu každého z nás. Zdravie umožňuje nielen zmysluplné naplnenie života, dosahovanie a udržiavanie vlastného „stavu“ spokojnosti, šťastia, slobody, ale najmä plnohodnotného uplatnenia nielen v spoločnosti, ale aj v rodine, či kruhu svojich priateľov.

Už v sedemdesiatych rokoch Theodore W. Schultz, nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiku, vyslovil názor, že kvalita populácie, a teda aj jej zdravie, je rozhodujúcim faktorom produktivity, vyzdvihol zásluhy investícií do zdravotníctva, ale aj do školstva. Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2001 publikovala správu, v ktorej sa konštatuje, že zdravie populácie je nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie udržateľnej produktivity a hospodárskeho rastu. Prezentovaná štúdia zdôrazňuje, že osobitne krajiny strednej a východnej Európy potrebujú vysoké investície do zdravotníctva, aby dosiahli udržateľný hospodársky rast. Pri akceptovaní uvedeného sa nám konštatovanie alebo zdôrazňovanie nevyhnutnosti zvýšenia finančných prostriedkov do rezortu, aj zo zdrojov štátneho rozpočtu, nebude zdať ako lacná, populistická požiadavka.

Rád by som však upozornil aj na druhú stranu mince. Veľa ľudí sa totiž o svoje zdravie nestará tak, ako by mali, ba niektorí (najmä fajčiari, konzumenti alkoholu, ale aj priveľkí jedlíci) sa akoby aktívne, vedome zapájajú do postupnej „devastácie“ svojho organizmu.  Ku zdraviu sa totiž nedá pristupovať ako k nejakému jednotlivému, izolovanému javu. Je výsledkom interakcie človeka s prostredím prírodným, civilizačným, ktorý prináša rozvoj priemyslu, ekonomiky a s tým súvisiaci životný štýl každého jednotlivca. A významnú úlohu v tejto interakcii zohráva práve životný štýl, ktorý sa aj preto radí k najdôležitejšiemu deteminantu zdravia. Sem radíme jeho hlavné dimenzie ako výživa, fyzická aktivita, vykonávaná profesia, osobná duševná pohoda, vzťahy s okolím, spôsob a kvalita zvládania záťaže a stresu, ale aj naopak, rozvoj zdraviu škodlivých závislostí, ktoré zásadne ovplyvňujú vývoj zdravotného stavu každého z nás.

Býva, žiaľ, častokrát až veľmi neskoro, keď si človek uvedomí, že ochorel najmä preto, lebo sa o svoje zdravie dostatočne nestaral, že ignoroval rady lekárov, ignoroval preventívne prehliadky, čiže, zanedbával primárnu prevenciu, čo sa dá zjednodušene povedať, že človeka robí všetko preto, aby zamedzil vzniku choroby. Samotná liečba, rehabilitácia, rekonvalescencia a zabránenie recidívam, kedy cieľom je obnovenie fyzických, psychických a sociálnych funkcií človeka, zlepšenie jeho zdravotného stavu a aspoň udržanie, pokiaľ to ide, úrovne kvality jeho života, sprevádza stratu osobných financií, času, radosti, spokojnosti a človek bojuje s bolesťou a utrpením. Aj preto slovenská medicína vynakladá v tomto smere nemalé prostriedky, kúpeľníctvo nevynímajúc. Ale fakt, že koľko sa každoročne vynaloží na zdravotníctvo, má vlastne v rukách každý z nás. Lebo platí jednoduchá rovnica, starostlivosť o vlastné zdravie rovná sa zabráneniu chorobám a to sa rovná finančnej úspore vynaloženej na uzdravenie. Preto držím palce všetkým, ktorí sa rozhodli urobiť niečo viac pre udržanie si svojho dobrého a pevného zdravia.

MUDr. Ivan Uhliarik
Minister zdravotníctva SR

Publikácia Verejné zdravotníctvo včera, dnes a zajtra od autora doc. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH, mim. profesor zapĺňa prázdny priestor v tejto problematike. Doposiaľ existovali učebné texty, ktoré len parciálne pokrývali predmetnú problematiku, čo malo za následok, že študenti museli svoje informácie čerpať z viacerých zdrojov, často sa aj prekrývajúcich v témach. Chýbal ucelenejší pohľad na problematiku verejného zdravotníctva (VZ), koncízny a objektivizujúci postup a prepracovaný do jednotlivých, na seba organicky nadväzujúcich, kapitol.

Publikácia má 11 kapitol: 1. Úvod, 2. Cieľ učebnice, 3. Predpokladaný prínos učebnice, 4. Verejné zdravotníctvo, 5. VR – stručný historický vývoj, vrátane SR, 6. Právny systém na úseku verejného zdravotníctva, 7. Priority VZ vo vybraných krajinách EÚ, sveta a SR, 8. Vývoj politiky na úseku VZ, 9, VZ v SR, 10. Odporúčania pre MZ SR a 11. VZ zajtra. Súčasťou je aj zoznam použitých skratiek, tabuliek a grafov, príloha a literatúra.

Možno konštatovať, že cieľ učebnice, aby študenti získali prehľad v základných pojmoch VZ, vrátane vedných odborov environmentálneho zdravia, sa podarilo splniť. Publikácia dokumentuje postupné meniace sa postavenie, obsahovú náplň činnosti VZ, vrátane predchodcov.

Zachycuje históriu starostlivosti o ochranu, podporu a rozvoj zdravia v úradoch verejného zdravotníctva na Slovensku, jasne a nekomplikovane zvýrazňuje, formou porovnávania, samotné základné priority VZ vo vybraných krajinách EÚ, sveta a SR. Za nesmierne významný počin však považujem, že sa autorovi podarilo zostaviť historický prehľad základných právnych noriem VZ a popis vývoja právneho systému VZ v SR a EÚ.

Autor však nezostáva len pri tomto konštatovaní, ale z pozície svojej dlhoročnej pôsobnosti vo funkcii Hlavného hygienika SR, ale aj štátneho tajomníka MZ SR sa mu podarilo predložiť aj návrh opatrení pri zavádzaní modifikovaných programov zdravia verejnosti s cieľom, znížiť pôsobenie rizikových faktorov na zdravie a následne aj zlepšenie celkového zdravotného stavu obyvateľstva SR.

Za ďalší cenný prínos učebnice považujem aj to, že autor nielen popísal určité etapy vývoja činnosti inštitúcií ochrany, výchovy, podpory a rozvoja zdravia, ale veľmi zrozumiteľne a prehľadne k nim pričlenil aj obsahové náplne orgánov štátnej správy z pohľadu dejinných udalostí, chronologických spojení epoch a epizód majúcich objektívny základ vo vtedy platných historických dokumentoch. Práve cez túto kapitolu si študenti, pedagógovia, odborníci, ale aj laici, budú môcť vytvoriť plastickú predstavu o všetkých „prežitých“ skutočnostiach v ich pôvodnom stave a tak pochopiť nielen súčasnosť, ale najmä tvoriacu sa budúcnosť, na ktorej budú, po skončení školy, aj pracovať, resp. kontinuálne pokračovať. A práve kontinuita dáva učebnici nielen pedagogický, výchovný rozmer, ale aj rozmer vedecký, nútiaci sa zamyslieť nad úlohou VZ aj pre ďalšie naše generácie.

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

Publikácia Právo a zdravotníctvo, ktorá vyšla vo vydavateľstve Herba a ktorej autorom i zostavovateľom je prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH, má rozsah 689 rukopisných normostrán, s prehľadným členením na jednotlivé kapitoly, ktorých má šesť. V dnešnom dynamicky meniacom sa svete zohrávajú zdravotnícki pracovníci svoju nezastupiteľnú úlohu.

Musia premyslene, koordinovane, v zmysle prijatých záväzných odporúčaní Rady Európy, implementácie právnych postupov, platnej slovenskej legislatívy, poznať predmetnú problematiku nielen teoreticky, ale vedieť ju aj prakticky uplatňovať. Problematiku, ktorú autor nazval dvoma slovami Právo v zdravotníctve.

Poznanie predmetnej problematiky umožní lekárovi, zdravotnej sestre vyhnúť sa chybám, ktoré by mohli mať až trestnoprávnu dohru. Aby systém pacientom garantoval nielen rovnosť a dostupnosť, ale aj vysokú kvalitu zdravotníckych služieb, ktorá sa odvíja od fundamentálnych základov, ktorými sú prijaté dokumenty týkajúce sa základných ľudských a občianskych práv, etických kódexov a pod.

Všetky tieto významné legislatívne „determinanty“ sa autorovi podarilo koncízne, prehľadne a zmysluplne vydať do jednej publikácie, čím sa lekárom, zdravotníckym pracovníkom, farmaceutom, študentom, ako aj všetkým záujemcom o získanie týchto informácií umožní komplexný pohľad, bez zbytočného hľadania v iných informačných zdrojoch.

PhDr. Ivan Bielik, PhD., MPH