Veľmi častou otázkou záujemcov o kúpeľnú liečbu je, do ktorých kúpeľov s akým ochorením sa vybrať. Svedčia o tom mnohé listy čitateľov, ktoré prichádzajú do redakcie časopisu KÚPELE. Pritom treba vedieť, že pokiaľ budete absolvovať kúpeľnú liečbu plne alebo čiastočne hradenú zo zdravotného poistenia, navrhne a vypíše vám ju lekár, a vhodné kúpeľné zariadenia odporučí zdravotná poisťovňa. Do kúpeľov však chodí čoraz viac ľudí aj na pobyty, ktoré si hradia sami. Aj pri ich výbere je dobré preštudovať si indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie. Dôležité je vedieť, že kvalitnú liečbu a kvalitu služieb kúpeľnej starostlivosti garantujú legislatívne opatrenia. V odbornom výklade ich vysvetľuje MUDr. Janka Zálešáková, predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov.

Každé kúpeľné zariadenie na Slovensku má unikátne zloženie liečivej vody. Samostatným legislatívnym predpisom pre liečebné kúpele je Zákon NR SR č. 538/2005 Z. z. „O prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách“ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. kúpeľný zákon. Po jeho zverejnení v Zbierke zákonov v októbri 2005 boli prijaté ďalšie legislatívne normy, ktorými sa upravili podmienky na prevádzkovanie kúpeľných podnikov a využívanie a ochranu prírodných liečivých zdrojov. Veľmi významným činom bolo prijatie Vyhlášky MZ SR č. 101 zo 6. februára 2006, ktorou sa ustanovilo minimálne materiálno – technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovili sa indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok na liečenie.

Práve táto vyhláška veľmi významne ovplyvnila kvalitu poskytovaných služieb kúpeľnej starostlivosti. V praxi to znamená, že každý podnikateľský subjekt, ktorý má záujem poskytovať kúpeľnú starostlivosť, musí splniť podmienky a požiadavky uverejnené v spomínanej vyhláške. Prvou a základnou podmienkou je vhodný uznaný prírodný liečivý zdroj, ktorého indikačné zameranie a kontraindikácie musia byť uvedené v balneologickom posudku. Proces uznania prírodnej vody za liečivú prináša využívateľovi okrem práva využívať vodu na liečebné účely i povinnosti, ktoré sú zamerané predovšetkým na ochranu zdroja, na zachovanie kvality vody počas liečebnej procedúry a, samozrejme, za túto vodu platí do štátnej pokladnice. Druhou podmienkou je zabezpečiť vybavenie kúpeľného podniku diagnostickými, liečebnými zariadeniami a priestormi v rozsahu podľa indikácie a podľa počtu postelí. Podobne je to s personálnym vybavením. Kúpele musia splniť počet aj kvalifikačnú štruktúru zdravotníckych pracovníkov, aby bola garantovaná požadovaná zdravotná starostlivosť.

Ako príklad uvediem kúpeľnú liečbu pacientky so ženským ochorením. Kvalitnú garantovanú kúpeľnú liečbu môže absolvovať len v kúpeľoch, ktoré po rozhodnutí Štátnej kúpeľnej komisie môžu tieto choroby liečiť (majú vhodný prírodný liečivý zdroj) a splnili aj ostatné stanovené podmienky. V takýchto kúpeľoch určite bude minimálne 1 lekár so špecializáciou v odbore gynekológia, ostatní so špecializáciou v odbore FBLR (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia).

Na našich stránkach si môžete stiahnuť Bedeker Kúpeľov v PDF